Regulamin

Regulamin Biegu Internack - VII Biegu Niepodległości
29.10.2023

1. Organizator
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach

2. Współorganizatorzy
Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach

3. Partnerzy
Gmina Słomniki

4. Główny sponsor biegu 
Intersnack Sp Z o .o.

5. Cel

 1. Popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej
 3. Integracja środowiska biegowego
 4. Promocja leśnych terenów Gminy Słomniki
 5. Uczczenie Święta Niepodległości

6. Termin i miejsce

Start biegu: 29 października 2023 r. godzina 11:00.

Bieg odbywa się na terenie kompleksu leśnego Goszcza-Polanowice; start/meta umiejscowione są w punkcie edukacyjnym na polanie św. Mikołaja (dojazd od strony Zalesia). Zawodnicy nordic walking startują razem z biegiem główny. 

7. Trasa

Trasa biegu to pętla o długości ok 11 km leśnych ścieżek w tym ok. 1 km utwardzonych. Przebieg trasy będzie oznaczony przez Organizatora taśmą biało- czerwoną oraz tablicami z kilometrażem. Trasa nordic walking liczy około 4,5 kilometra, trasa będzie częściowo pokrywa się z trasą biegu głównego.

8. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej www.mgckslomniki.pl 

Opłata startowa: 40 zł 

Formularz rejestracji będzie czynny do 26 października do północy lub do osiągnięcia limitu uczestników w ilości 160 osób.

9. Biuro zawodów

Pakiety startowe będzie można odebrać 27 października w godzinach 16:00 - 21:00 w biurze Hali Sportowej w Słomnikach oraz w dniu zawodów na polanie Św. Mikołaja w miejscu startu biegów w godzinach 9:30 - 10:50. 

10. Uczestnictwo - sprawy regulaminowe

 1. W biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 16 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych sportów biegowych. Ponadto osoby niepełnoletnie winny dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu uczestnika powstałe z winy zawodnika lub za wypadki na skutek złego stanu zdrowia startujących zawodników. Zawodnik powinien zapoznać się z warunkami panującymi na trasie i odpowiednio przygotować się do ich pokonania.
 3. Podczas biegu zawodnicy muszą mieć założone numery startowe z przodu na odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 4. Bieg odbywa się na terenie lasu. Śmieci pozostawiamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych na terenie polany startowej.
 5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:
  - dokonanie opłaty startowej w biurze zawodów
  - okazanie dokumentu tożsamości
  - własnoręczne podpisanie oświadczenia zawierającego: akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (załącznik nr 2).
 6. Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną oraz ubezpiecza uczestników na czas trwania biegu.
 7. Bieg jest imprezą towarzyską, zwycięzcą jest więc każdy, kto pokona dystans. Niemniej jednak w biegu wystąpi element sportowej rywalizacji. Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu na z podziałem na kategorie.
 8. Na trasie Nordic Walking organizator nie prowadzi pomiaru czasu.

11. Finansowanie i nagrody

 1. Koszty biegu ponosi Organizator, bezzwrotna opłata startowa przeznaczona będzie na działalność statutową TKS Słomniki.
 2. W biegu na 11 km organizator przewiduje nagrody w kategorii open oraz kategorii kobiet.
 3. Każdy uczestnik otrzyma tzn. pakiet startowy (ciepły posiłek,  wodę mineralną, izotonik i coś słodkiego). Ponadto każdy kto ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

12. Harmonogram*

- 9:30 – otwarcie  biura zawodów na polanie startowej

- 10:50 – zamknięcie biura zawodów

- 10:55  – wspólna rozgrzewka na polanie

- 11:00    start biegów 

- 12:30  – regeneracja/odpoczynek

- 13:30 – zakończenie zawodów oraz dekoracja zwycięzców

*Organizator dopuszcza zmiany w niniejszym harmonogramie.

 

13. Postanowienia końcowe

Pomiar czasu prowadzi Organizator.

Organizator ustala czas na ukończenie biegu: 11 km - 90 min. 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji tego regulaminu.

Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.

Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi biegu oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

 

Załącznik 1
Załącznik 2

 

This article was updated on 7 września 2023