Regulamin

Regulamin Intersnack - Bieg Niepodległości 2019

1. Organizator
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach

2. Współorganizatorzy
Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach,

3. Główny Partner Biegu Internack
Intersnack Poland Sp. z o.o.

4. Partnerzy
Gmina Słomniki

5. Cel

 • Popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej
 • Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej
 • Integracja środowiska biegowego
 • Promocja leśnych terenów Gminy Słomniki
 • Uczczenie Święta Niepodległości

6. Termin i miejsce
27 października 2019 r. godzina 11:00 start biegu na 10 km oraz biegu na 21 km. Bieg odbywa się na terenie kompleksu leśnego Goszcza-Polanowice; start/meta umiejscowione są w punkcie edukacyjnym na polanie św. Mikołaja. (dojazd od strony Zalesia) 

7. Trasy
Trasa biegu głównego to pętla o długości ponad 10 km leśnych ścieżek w tym ok. 2 km utwardzonych. Trasa półmaratonu to 2 pętle trasy głównej. Przebieg tras będzie oznaczony przez Organizatorów taśmą biało- czerwoną oraz tablicami z kilometrażem. 

8. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz rejestracji dostępny  na stronach: http://biegintersnack.pl oraz na stronach społecznościowych organizatorów.

Opłata startowa: 20 zł. Opłatę startową należy uiścić do 24 października.

Dane do wpłaty:
Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach
ul. Wolności 4 32-090 Słomniki
nr konta 68 2490 0005 0000 4520 5701 3455
tytułem: darowizna na cele statutowe

Formularz rejestracji będzie czynny do 22 października do północy lub do osiągnięcia limitu uczestników 150 osób.

9. Biuro zawodów
Pakiety startowe będą do odebrania 25 października w godzinach 16:00- 21:00, 26 października 9:00 – 14:00 w biurze Hali Sportowej w Słomnikach  oraz w dniu zawodów na polanie Św. Mikołaja w miejscu startu biegów w godzinach 9:45 -10:45. 

10. Uczestnictwo sprawy regulaminowe

1) W biegu na 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 16 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych sportów biegowych. Ponadto osoby niepełnoletnie winny dostarczyć pisemną zgodę rodzica. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu uczestnika powstałe z winy zawodnika lub za wypadki na skutek złego stanu zdrowia startujących zawodników.  Zawodnik powinien zapoznać się z warunkami panującymi na trasie i odpowiednio przygotować się do ich pokonania.
2) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć z przodu numery startowe. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
3) Bieg odbywa się na terenie lasu. Śmieci pozostawiamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych na terenie polany startowej.
4) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie: dokonania opłaty startowej w biurze zawodów okazanie dokumentu tożsamości oraz własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
5) Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną oraz ubezpiecza uczestników na czas trwania biegu.
6) Bieg jest imprezą towarzyską, zwycięzcą jest więc każdy, kto pokona dystans. Niemniej jednak w biegu wystąpi element sportowej rywalizacji. Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu na obu dystansach, także z podziałem na kategorie.

 

11. Finansowanie i nagrody

1) Większość kosztów ponosi Organizator, opłata startowa przeznaczona będzie na działalność statutową TKS Słomniki. W tym przypadku pokrycie części kosztów organizacyjnych biegu. 
2) W biegu na 10 km oraz na 21 km organizator przewiduje nagrody dla  najlepszych biegaczy.
3) Każdy uczestnik otrzyma tzn. pakiet startowy (numer startowy i agrafki, wodę mineralną coś słodkiego oraz ciepły posiłek po biegu). Ponadto każdy kto ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

12. Harmonogram*

 • 9:45 – otwarcie  biura zawodów na polanie startowej
 • 10:45 – zamknięcie biura zawodów
 • 10:55  – wspólna rozgrzewka na polanie
 • 11:00    start biegów 
 • 12:30  – regeneracja, ognisko, catering     
 • 13:30 – zakończenie zawodów oraz dekoracja zwycięzców

*Organizator dopuszcza zmiany w niniejszym harmonogramie.

13. Informacja dotycząca umieszczania wizerunku na stronach internetowych i facebooku
Bieg Intersnack - Bieg Niepodległości jest imprezą plenerową i otwartą. W trakcie imprezy będą wykonywane zdjęcia, które zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatorów i partnerów:

14. Dane osobowe
Organizatorzy informują, że udostępnione im dane osobowe uczestników imprezy pn. Bieg Niepodległości przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)

15. Postanowienia końcowe
Pomiar czasu prowadzi Organizator. 

Organizator ustala czas na ukończenie biegów: 10 km - 80 min. 21 km - 150 min 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji tego regulaminu.

Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

This article was updated on 17 września 2019